Om NAV og kognitiv svikt

At man har fått en kognitiv svikt betyr ikke at man ikke kan være i arbeid, det finnes hjelpemidler og det finnes rådgivning.

NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse er et landsdekkende tilbud som gir råd og veiledning om tilrettelegging i arbeidslivet for personer med kognitive vansker som følge av hjerneskade. Brukere som kommer under denne gruppen er de som har vært utsatt for en ulykke, hatt hjerneslag eller svulst på hjernen.

NAV kompetansesenter kan gi råd om hva som skal til for at den enkelte kan delta i arbeid, det vil si at de hjelper til med å finne ut av utdannings- og arbeidsmuligheter, hvordan arbeidsplassen kan tilrettelegges og hvilke arbeidsoppgaver som kan passe.
Tilbudet er tverrfaglig, og senteret kan tilby:

  • Veilednigssamtaler der dere ser på interesser, muligheter og hva som må tas hensyn til.
  • Nevropsykologisk undersøkelse. Denne går vanligvis over to dager og skal gi et bilde av hvordan du tar inn ny informasjon, hukommelse og konsentrasjon og utholdenhet.
  • Arbeids- og aktivitetsutredning som gjennomføres over åtte dager. Gjennom oppgaver i teori og praksis kartlegger de funksjoner og ferdigheter som kreves i arbeidslivet eller i utdanning.
  • De kan også bistå med rådgiving på saksgrunnlag basert på tidligere utredninger og opplysninger.

Henvisning

NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltagelse finnes ikke i alle kommuner, de er det vi kan kalle 2.linjen i NAV som du som bruker må henvises til. I noen tilfeller kan de gi råd til saksbehandleren uten at brukeren er i direkte kontakt med dem. Da kan NAV kontoret bare ringe dem direkte.

Hvis kompetansesenteret skal ha kontakt med brukeren også, må det fylles ut henvisningsskjema. Det gjøres enten gjennom NAV kontorene ellers via NAV hjelpemiddelsentralene. Henvisning bør fylles ut i samråd med bruker eller foresatte (hvis vedkommende er under 18 år) og nødvendige bakgrunnsopplysninger bør foreligge. Dette kan være nevropsykologiske utredninger, utredninger fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), rehabiliteringstjenesten og attføringsbedrifter, øyemedisinske opplysninger/synsutredninger, eller audiogram hvis det er nødvendig. Ved usikkerhet kan man be saksbehandleren sin ta kontakt direkte for å høre hva som trengs av opplysninger.

NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltagelse er en samordning av det som tidligere var NAV senter for yrkesrettet attføring (NAV SYA), NAV senter for IKT hjelpemidler (NAV SIKTE), NAV nordnorsk IKT-senter (NAV NONITE) og fagenheten for NAV hjelpemidler og tilrettelegging. Alt er ikke helt på plass etter omorganiseringen, og endringer framover kan forekomme.

Enlarge image icon